Fuar alanı web sitesi

telefon iletişim
Fuar alanı web sitesi

Günümüz Türkiye??sinde akıl almaz bir hızla artan i? kolları bili?im teknolojisi yardımıyla tüm dünyadan duyulur ve görülür bir hal almı?tır. Bundan on, on be? yıl önce belli sektörlere ait geli?imleri yakalamak için Avrupa??nın önemli ?ehirlerindeki fuar merkezlerine giden Türk yatırımcılar, ?imdilerde uluslar arası fuarcılık sektörünü ülkemizin asude ?ehirlerinde dünya ülkelerine sunmaktadır. ?lkemizin içinde bulundu?u geli?imde ki en büyük pay genç nüfus potansiyelinin bili?im alnındaki yetkinli?idir. Bunun yanında giri?imci ya?ının dü?mesi, duyuların dünyaya açık ve paralel olarak çalı?ması da ülke ekonomisinin eskiye kıyasla hızla geli?ti?inin bir göstergesi olmaktadır.

?reticilerin ortaya koydukları ürünleri tüm çe?itleriyle bir arada stant ya da açık atölye sistemiyle halka ya da satı? firmalarına sunmayı sa?layan fuar alanları ithalat ve ihracatın çift yönlü ilerlemesinde büyük önem ta?ımaktadır. Zamanın bize kazandırdı?ı tüm yeni i? kollarını bu fuar alanlarından takip etmek gün geçtikçe temposu yükselecek bir alana yeni boyutlar kazandırma ihtiyacını da devreye sokacaktır. Geli?en bu sektöre yapılacak en büyük katkı ?üphesiz ki fuar alanı web sitesidir. ?e?itli ürünleri ve farklı firmaları fuar alnında görmek isteyen tüm katılımcılara özel yazılımlarla düzenlenmi? bir web tasarımı hazırlamak öncelikli i?tir. Ki?iye bilgisayar üzerinden gezece?i fuar alanının krokisi ve canlı videolu yahut foto?raflı görüntüsü aktarılacak. Fuar alanlarında olu?turulan bili?im odalarından ya da cep bilgisayarlarından fuar alanı web sitesine girerek muhtemel zaman kaybı önlenecektir. Bu sitelerin varlı?ı büyük alanlarda olu?turulmu? fuar alanlarının gezilmesinde ve ihtiyaç duyulan alana yönlendirip ön bilgi vermesinde insanlara hizmet verecektir. Sürekli yenilenen fuar konseptleriyle kar?ınıza çıkacak yazılım çe?itlili?i de firmalar için özgün ve kullanılabilinir olacaktır.

Ayrıca fuar alanı web sitesini sanal olarak gezecek mü?teriler ya da firmalar satın alınabilirlili?i olan tüm ürünlere de internet ortamından sahip olabileceklerdir. Fuar alanlarının genelde ?ehir merkezlerinden uzak oldu?unu varsaydı?ımızda hazırlanacak web sitesinde harita sistemi, foto?raf veya görüntü alabilme özelli?i bulunan yazılımlar kullanılmalıdır. Ayrıca fuar alanı giri?, çıkı?, yol bilgilendirmelerinin yanı sıra, güvenlik ve satı?a açık site kurulumuyla da önemli hizmetleri bir arada sunabilmelidir. ?zellikle ta?ınılabilirli?i olmayan fuar ürünlerinin nakliye i?lemlerinin de bu site yazılımına dahil edilmesi bu sitelerin çe?itli reklam alabilirli?inin de sa?lanması gereklidir. Firmamız bili?imin her alanında oldu?u gibi fuar alanı web sitesi kurulumlarında da özgün ve çe?itlilik arz eden sunumlarıyla da yanınızdadır. ?zellikle tekstil, araba, gelinlik, dekorasyon, gıda vb. gibi sınırsız sektöre hizmet veren fuar organizasyonlarında yerli ve yabancı firma stantlarının tanıtımı ve foto?raflarının bu web sitesinde ayrıntılı bir ?ekilde sizlere sunulaca?ına emin olabilirsiniz. Ayrıca istek ve ihtiyaçlarınız do?rultusunda yapılandıraca?ımız size özel sektörel fuar alanı web sitesi hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Fuar alanının senelik tasarımı yapılırken takvime göre mekanın sene boyunca ev sahipli?i yapaca?ı kurumsal kimlikler ve farklı sektörler daha önceden bu sitede takip edilebilir. Sizlerde fuar alanlarınızı dünya standartlarında hizmet verecek bir alt yapıyla sa?lam temeller üstüne oturtmak istiyorsanız bizleri arayın. Son döneme ait fuar yazılımları, görsel kullanım rahatlı?ı, ula?ılabilirlilik sa?lamlı?ı ve gerek duyuldu?unda devam edecek yazılım ve grafik deste?i ile firmamız her zaman yanınızda olacaktır. Unutulmamalıdır ki ileriye yönelen her sektörün arkasında, bili?imin dokundu?u maharetli eller ve güven duyulacak beyinler vardır. Sizde fuar stantlarınıza ürün yerle?tirmeden önce bize ula?ın, tanıtımınız, ula?ılabilirli?iniz ve satı?ınız için en parlak günleri bizimle beraber yürüyerek yakalayabilirsiniz.Tarih : 25.02.2020

Okunma : 11370


Etiketler : Fuar alanı web sitesi