Okul web sitesi

telefon iletişim
Okul web tasarımı

Okul web tasarımı

E?itim sisteminin hızla yenilik kazandı?ı bu dönemde okulların uluslar arası kriterlere uygunlu?u ve ders saat da?ılımlarının ve içeri?inin do?ru yapılandırılmasının önemi büyüktür. Bu önem dahilinde ö?rencilerin ve ö?retmenlerin ders programını, ödevleri, duyuruları ve etkinlikleri internet sayfası aracılı?ıyla payla?abilmeleri zaman kullanımı azaltmı? kaliteli bilgiye ula?mayı da hızlandırmı?tır. E?itim kurumları, var olan düzende kendi içinde do?ru bir rekabet içinde bulunurlar. Bu gerçekle kar?ı kar?ıya kaldı?ımızda önemli olan bu kurumun sahip oldu?u ana de?er ve öngörüleri veliye ve ö?renciye aktarmak için do?ru bir bili?im sisteminden yararlanması gereklili?idir. Bu da iyi bir okul web sitesini akıllara getirir. İyi bir tanıtım, i?leyebilirlik, güvenirlilik ve gizlilik ilkelerini içinde barındıran bu olu?umda önemli ayrıntılara da yer vermek gerekir. Bu ayrıntılar kolay ula?ılabilirlilik, ar?iv, ö?renci kayıt ve bilgileri, okul rehberlik randevuları, veli-ö?retmen görü?me tarihleri, senelik ders program yükü ve kutlama programları, e?itici seminer günleri ve sürekli yenilenen bilgi bankası vb. seçenekleri içinde barındırır. Günümüzde çocuklarımıza bir e?itim kurumu seçerken öncelikle o okulun web sitesini ziyaret ederiz. E?itimin kalitesi okulun amaç ve hedeflerini ilk ba?tan anlayabilmek ve uygunlu?unu ölçmek için gereklidir. Bu açıdan e?itimde ilk eleme internet üzerinden yapılmaktadır. Bu varsayımla do?ru ellerde i?lenecek do?ru bir tanıtımın varlı?ı, kuruma olan güveni ve özenli tutumun gösterilebilirli?ini arttıracaktır. Okul web sitesi kurulurken di?er ticari i?lerden ayrı tutulacak hassas nokta örnek bir uygulanabilirlilik barındırması ve e?itim sektörüne yapılan yatırımın sitede görülebilmesidir. Web tasarımlarında en önemli konu ki?i ve kurumların aynası olabilmenin yanı sıra e?itim kurumunu öne ta?ıyacak yazılım ve görsel uygulamaların da yapılabilmesidir. Okul web sitesi kurulduktan sonra da takibinin belli aralıklarla yapılması, belli güncellemelerin gerçekle?mesi gereklidir. Firmamız bu hizmetlerin devam ettirilmesi a?amasında da sizlere yardımcı olacaktır. E?itimin hızla ilerleyen serüveninde yeni ve farklı niteliklerlerle süslenmi? formunu, bizde yakalamak isteyen herkesi usta ellere emanet ediyoruz. Hem okulunuzun tanınması hem de farklılı?ınızın pe?inde ko?ulmasını istiyorsanız bize güvenin birlikte hep daha ileriye!

4+4+4 sisteminin uygulanabilir ders saati ve ders konularının sınıflara göre yapılandırılmı? yeni haliyle web sitemiz en yeni ve en moderni size ta?ıyacaktır. E?itimin zorunlu oldu?u ülkemizde kaliteyi yakalamak sizlerin elinde, kurumlarınızın ilkokuldan üniversiteye kadar hizmet veren tüm dönemlerinde en do?ruyu bulmak için sizlere sektörel yazılım ve uygulamalarımızla hizmet vermekteyiz. ?ocuklarımızın e?itimine katkıda bulunmak, onların üzerindeki yükümlülükleri internet ortamında azaltmak veliyi ve ö?retmeni bu sisteme dahil ederek e?itimde üçgen metodunu (ö?retmen, ö?renci, veli) uygulamak için rahatlıkla okul web tasarımınızı bizlere emanet edebilirsiniz. Okul içindeki dersliklerde canlı sınıf uygulamasını web sayfanıza ekleyebilir, buradan derslerde ki e?itimin kalitesi ve ?effaflık ilkesi hakkında izlenebilirlilik sa?layabilirsiniz.

Not sistemi, ö?renciye verilecek dönem ?ifresiyle kontrol edilip dı?arıdan 3. bir ?ahsın görüntülemesi mümkün olmayacaktır. Sitede on line kayıt yaptırma olana?ı sunulabilece?i gibi tüm ayrıntılar kurumun iste?i do?rultusunda geli?ip düzenlenecektir. Her yapılan i?in arkasında önceden belirtilen ve istenilen taslaklar dı?ında ekstra uygulanabilirli?i olan seçeneklerinde var oldu?u unutulmamalıdır. Her site tasarımında kurumsal kimli?i temsil etme sorumlulu?u ön planda yer alırken, akıcı, kullanılması pratik, izlenebilirli?i rahat grafiklerle donatılması da önem ta?ımaktadır. Kaliteli ve uzun vadeli bir sitenin kuruma çok ?ey kazandıraca?ı kesinken, yanlı? ellerde yapılanmı? bir sitenin var olan kalite hakkında soru i?aretleri ortaya koyaca?ı kesindir. Firmamız size elindeki tüm olanaklarla hizmet sunarken söz verdi?i üzere i? takibinizi de en iyi ?ekilde izlemeye devam edecektir.Tarih : 25.02.2020

Okunma : 10463


Etiketler : Okul web tasarımı