Sanat galerisi müzayede web sitesi

telefon iletişim
Sanat galerisi  müzayede web sitesi

Sanat Galerisi ve Müzayede web sitesi Toplumu geli?tiren büyüten ve bir sonraya ta?ıyan kavram tarihtir. Bu kavramın büyüklü?ü, ya?adı?ı dönemlerde sakladı?ı eserlerde, yazıtlarda, resimlerde, kıyafetlerde, takılarda ve birçok e?yada izlerini devam ettirir. Bunları toplamak, ar?ivlemek ve bunlar üzerinden ara?tırma yapmak tarih kurumlarının görevidir. Bunun yanında toplumda yakın dönem ya da daha eski dönemlerden kalma e?yalara kar?ı bir merak ve ilgi oldu?u görülmektedir. Bu merakın getirdi?i gerçeklik önceden var olmu? tarihi eserleri görme iste?ini de beraberinde getirir. Bu duygu bize yok olmaya yüz tutmu? bazı de?erlerimizi ayakta tutmak için korumamız ve saklamamız gerekti?ini hatırlatır. Birçok de?erli eserin aynı zamanda belli ortak duyguların devamlılı?ı ve kültür adına halka açık sergilenmesi gereklidir. Günümüzde bu bilinçte ilerleyen özel müze, sergi salonu, sanat galerisi gibi kültür mekanları ?ehrin bir çok yerinde kar?ımıza çıkmaktadır. Bu kurumların her biri toplum için önemli aynı zamanda te?vik edilmesi gereken bir sektörün öncüleridir. Sanatın ve tarihin günümüzde yeni bir ticari boyut kazanması da ayrıca tarihi eser koleksiyoncuları ve eser sahibi olan sanatçılar içinde önemli ve haklı bir telifi yanında getirir. Sanatın arttı?ı ve sanatçının da buna paralel olarak arttı?ı bir toplumda güzelliklerin ve medeniyetinde artaca?ını söylemek mümkündür. Sanat eserleri sergilenmesi dı?ında galerilerde satı?a da sunulmaktadır. Bazı sanatçıların veya bazı dönemin izlerini ta?ıyan sanat eserlerini ?ahıs ar?ivine katmak elbette ki ki?inin belli bir maddi bedeli ortaya koymasıyla olur. Burada bazı satılamaz kültür de?erleri dı?ında sanatçısı ya?amakta olan, ya da mirasçıları tarafından maddiyata dönü?türülmesi istenen eserler bazı müzayede salonlarında veya sergi salonlarında alıcılarını beklerler. Bu tür kurumların kendilerini tanıtması ve uyguladı?ı politikayı açık ?ekilde dile getirebilmesi için ba?vurdukları ilk yol sanat galerisi ve müzayede web sitesi açarak sanatseverlerle bulu?masıdır.

Bu bulu?ma a?amasında ?ahsın ya da kurumun sanata olan katkılarının yanı sıra, eser ve eser sahipleri ile ilgili bilgi aktarımını sergi ve ya müzayede konularını ve belirtilen tarihlerdeki etkinlikleri halka ve sanatseverlere aktarması gereklidir. Burada güncellenen bilgilerde sanat etkinlikleri, sergi sunumları, galeriler, müzayede salonlarıyla ilgili belli ayrıntılara yer verirken aynı zamanda sanat severleri yönlendirecek foto?raf galerisindeki eserlerin aslına uygunlu?u ve numaralandırılmı? slaytlı aktarımları da önemlidir. İç açıcı ve tek bir bakı?ta algılanabilir kalitede bir grafik a?amasını içinde barındıran sanat galerisi ve müzayede web sitesinin do?ru bir yazılımla i?leyebilirli?i sa?lanır. Artık sanat, parma?ımızın ucundadır. Sanata ve sanatçıya yapılan bili?im hizmeti di?erlerinden biraz farklıdır. Burada i?in içine yazılımdan çok estetik girer. Hazırlanacak olan sanat galerisi ve müzayede web sitesinin içeri?iyle do?ru orantıda, sanata yakı?ır bir sunum içerisinde olması elbette ki önemlidir. ?zellikle ticari etiketlemelerin, bir sanat eseri üzerinde olması gereken yerini iyi belirlemek.

Sanatı bir pazarlama aracı olarak görme e?iliminden çıkarmak gerekir. Bu açıdan yapılacak uygulamalarda ve çerçevelendirmelerde sanat eserine bir market rafında yer alacak ürün muamelesi gösterilmemelidir. Her sanat eseri dönemsel ve tarihsel nitelendirmeleri ve önemi ile belirtilip sanatçı bilgilendirilmesiyle birlikte sanatsevere sunulmalıdır. Eserin ve eser sahibinin daha önce nerelerde sergiye katıldı?ı ve hangi galerilerde eserlerinin sergilendi?i bilgilendirmesi de önemlidir. Sanata ve size ne kadar yakın durdu?umuzu ve sürekli destekleyiciniziz sözünü sizlere verdikten sonra; tüm sanat galerisi ve müzayede web sitesi kurulumlarınızda yanınızda olmayı çok isteriz. Yapılacak i?lerin yazılımında ve tasarımında sizi en üst seviyelere çıkarıp sanatseverlerle bulu?turmaya söz veriyoruz. Güncellenecek bilgi ve eser bilgilerinde ve site yönetiminde kar?ıla?aca?ınız her sorunda yanınızda duraca?ız. Firmamızla irtibat kurmak için ileti?im alanından bize ula?arak sanatı ölümsüz ve payla?ılır kılabilirsiniz.Tarih : 28.03.2020

Okunma : 11373


Etiketler : Sanat galerisi müzayede web sitesi