Web Tasarım Sözle?mesi

telefon iletişim
ANLA?MANIN TARAFLARI

1. Bu anla?ma, Css Bili?im ( Bundan sonra Css Bili?im olarak anılacaktır ) ile, Web Tasarım hizmeti almak isteyen tüzel veya özel ki?ilik (bundan sonra Mü?TERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmi?tir.A?a?ıda web site kullanımına ili?kin sözle?me yer almaktadır. Mü?teri ve Css Bili?im bu sözle?me gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR Perpa Ticaret İ? Merkezi B Blok Kat 8 No : 1257 Okmeydanı- ?i?li - İstanbul adresinde mukim Css Bili?im (i? bu protokolde kısaca "Css Bili?im " olarak anılacaktır) ile di?er tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan ?ahıs veya ?irket (bundan böyle Mü?teri olarak anılacaktır) arasında yapılmı? bir sözle?medir.

2. S?ZLE?MENİN KONUSU a) Css Bili?im hazır web paketinin 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca Css Bili?im sunucularında kullanılmak üzere) satın alınması için Css Bili?im ile Mü?teri arasında yapılmı? sözle?medir.

b) Sipari? formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir. c) Bu sözle?me 8 ana madde olarak düzenlenmi?tir.

Bu sözle?me, Web Sitesi nin satın alınması ve kullanılması sırasında Css Bili?im ile Mü?teri arasındaki ili?kiyi düzenler.

3. S?ZLE?MENİN SüRESİ

Bu sözle?me, Mü?terinin Css Bili?im sitesi üzerinden sipari? (Satın Alma) formunu doldurup onaylaması ile ba?lar ve Mü?terinin seçti?i domain adı altında Web Sitesi nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda kullanıcı Web Sitesi ni site yönetim panelinden veya goldwebtasarim.com banka hesaplarına ula?arak Css Bili?im hesabına Web Sitesi tutarını yatırılarak Css Bili?im mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmi?se sözle?me yenilenmi? sayılır.

4. üCRET VE ?DEMELER

Sözle?meye konu olan ilgili web sitesinin satı? fiyatı ücreti sipari? formunun bulundu?u ilgili sayfamızda belirtilmi?tir. Sipari? esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve Mü?terinin bu ücreti kredi kartı ile veya banka havalesi ile ödemesi sonucu belirtilen gün Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında Mü?teriDAN sözle?menin kapsadı?ı yıl için ilave bir ücret talep edilmez.Ancak olu?abilecek istekler,beklentiler,fazla zaman gerektiren teknik destek bu fiyata dahil de?ildir. Kiralama ücreti yıllık ödenmesi gereken domain, hosting, web sitesi, site içerik yönetim panelinin Css Bili?im sunucuları üzerinde bir yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir.

5. HİZMET a) Css Bili?im tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının de?i?tirilmesi istenemez, bu alan bir ba?kasına satılamaz, kiralanamaz. Bir ba?kasının kullanımına sunulamaz. b) Mü?teri Web Sitesi hizmeti alırken, Css Bili?im sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmi? sayılır. c) Web sitesine veri giri?i (bilgi, foto?raf, ürün vb.) giri?i Mü?teri tarafından yapılır. ç) Css Bili?im , kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın yedi günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması ?eklinde) verir. d) Uluslararası domain tescillerinde, http://www.onlinenic.com ve http://www.ealtimeregister.com adresindeki ?artlar ve kurallar geçerlidir. Mü?teri tescil hizmeti alırken bu ?artları kabul etmi? sayılır.

6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

a. Mü?teri, Web Sitesi ni sözle?me süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla Web Sitesi ı üçüncü ?ahıslara veya kurulu?lara devredemez, kiralayamaz ve satamaz. b. Mü?teri, Web Sitesi nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. Mü?teri, Web Sitesi içeri?inden tamamen kendisi sorumludur. Mü?teri, olu?turdu?u içeri?in T.C. yasalarına aykırı olmayaca?ını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeri?in aykırılı?ından do?abilecek aksaklıklarda Css Bili?im hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir. c. Css Bili?im , Mü?terinin hizmetine sundu?u Web Sitesi nin sözle?me süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dı?ında devamlılı?ını ve çalı?abilirli?ini taahhüt eder. d. Mü?teri, Web Sitesi ne yönelik talep etti?i taktirde Css Bili?im talebi de?erlendirerek yerine getirip getirmeyece?ine kendisi karar verir. e. Web Sitesi sadece Css Bili?im ın belirledi?i sunucularda yayınlanır. Mü?teri istedi?i ba?ka bir sunucuda Web Sitesi nin yayınlanmasını talep edemez. Css Bili?im , Mü?teri ye Yönetim Paneli ?ifreleri dı?ında ayrıca bir ftp ?ifresi ve ftp alanı tahsis etmez. f. Css Bili?im , sözle?me süresince Mü?teri sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dı?ında her zaman ula?ılabilirli?ini garanti eder. g. Mü?teri, Css Bili?im web paketlerini kullanarak yaptı?ı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz. h. Mü?teri, Web Sitesi ın en altında Css Bili?im ın telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını (en fazla 10 punto büyüklü?ünde) ve bu yazıya Css Bili?im web sayfasına ba?lantı verilmesini kabul eder. i. Css Bili?im , Web Sitesi ile ilgili de?i?iklikleri, geli?meleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılı?ıyla yapabilir. j. Mü?teri, Css Bili?im ın sundu?u e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. Günde en fazla 100 adet e-posta gönderebilece?ini kabul eder.Bu mail içeriklerinden dogabilecek herhangi bir problemden sorumlu tutulamaz k. Css Bili?im , Mü?teri nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandı?ını ve spam mail gönderdi?ini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir. l. Css Bili?im kampanya çatısı altında alınan 2 yıl süreden fazla hosting hesaplarında iade yapılmaz. Hosting hizmetinde ya?anabilecek sorunlar,kapanma,web site yayını sürekli olarak durma gibi durumlarda iade yapılır.Ancak bu ya?anan sorunlar olmaksızın mü?teri ba?ka bir yere ta?ıma, web anla?ması yapma gibi durumlarda hosting hesabı kampanyalı veya kampanyasız kesinlikle iade yapılmaz.

Mücbir Sebepler Do?al afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal problemler servis saglayıcı problemleri Türk telekom internet baglantı problemi ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

7. S?ZLE?MENİN FESHİ

Mü?teri, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemedi?i takdirde Web Sitesi ni yenilemez ve sözle?me feshedilmi? sayılır. Mü?terinin Web Sitesi ni sözle?meye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde Css Bili?im sözle?meyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözle?menin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler Mü?teri ye iade edilmeyecektir. Css Bili?im , web sitesinin yayına ba?langıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimine 2 ay kaldı?ında mü?teri telefonla mail yolu ile bilgilendirir. Ayrıca Css Bili?im e-mail aracılı?ıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle Mü?teri ya ula?mamı? olmasından dolayı Mü?teri, Css Bili?im dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.

8. CEZA

Bu sözle?me ?artlarında olabilecek her türlü anla?mazlıklarda İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olaca?ını taraflar kabul ederler.

İ?bu sözle?me verilen hizmetin ba?lamasıyla geçerlilik kazanır.Tarih : 28.03.2020

Okunma : 50004


Etiketler : Web Tasarım Sözle?mesi