Web Sayfası Yaptırmak

telefon iletişim
web sayfası, web sayfası yaptırmak

Web sayfası yaptırmak, TTK 1502 Yasa ile ?irketler İnternet Sayfası Yaptırmak Zorunda Gold Web Tasarım,Yasa ile ilgili Bilgileri Sizlerle Payla?ıyor! Web Tasarım ve Reklam Hizmetleri bu konuda talep ihtiyacı olup talep eden tüm firmalara ve ileti?im sayfamızdan talepleriniZİ hızlı bir ?ekilde yerine getirecektir.. Tasarıya göre ?irketlere web sitesi olu?turma zorunlulu?u getiriliyor. Söz konusu Kanun tasarısının 1502 nolu maddesinde zorunlu tutulan web sitelerinde a?a?ıdaki konu ba?lıklarındaki bilgilerin kamu oyuna sunulması gerekiyor.Web Sayfası Yaptırmak için gereli olan bilgileri bizimle ileti?ime geçerek edinebilirsiniz.

Web Sayfası Yaptırmak, İntenet Sayfası Yaptırmak , Web Sitesi Açmak ;

1) ?irketin kanunen yapması gereken ilanlar

2 )Paysahipleri ve ortakları açısından önem ta?ıyan açıklamalar

3 )Yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili gerekli belgelerin açıklanması

4 )Bu kurullara ili?kin davetlerin yapılması, oy verme, ?effaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulması

5 )Paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldü?ü di?er konular

6)Finansal Durum

7)Finansal tablolar, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyuldu?una ili?kin yıllık de?erleme açıklaması

8)Denetçilerin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ili?kin olarak ?irketin bildirimleriTarih : 25.02.2020

Okunma : 550503


Etiketler : web sayfası, web sayfası yaptırmak